Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vállalási feltételek

Az Autósiskolánk Vállalási Feltételei

 

1.Iskolánknál az ügyfélfogadás H-K-CS: 16:30 és 18:00 óráig P: 14:30-18:00 óráig történik (SZ: szünnap), a Tiszaújváros, Mátyás Király út 4. szám alatt lévő ügyfélfogadó irodánkban.

A tanfolyamra való felvétel szóbeli, valamint írásbeli tájékoztatás alapján történik. Tanfolyamra az vehető fel, aki a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi (elméleti vizsgára bocsájtás feltétele) és pályaalkalmassági, valamint a jelentkezési lap hátoldalán tett írásbeli nyilatkozata alapján a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

A kapott jelentkezési lap hátoldalán lévő „Tudnivalók" tartalmazza a kitöltési útmutatást, és az egyéb tudnivalókat.

2. „A1”, „A", „B" kategóriákhoz előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A vizsgálatot a háziorvos, vagy az alkalmassági vizsgálattal megbízott szakorvos végzi, melynek díja az életkortól függően változik.

 

1. csoportú orvosi vizsgálat

 „A1”, „A”, „B” kategóriákhoz szükséges.

                                 40 éves életkor alatt:      10 év időtartamra        7.200,-Ft.

                                 40 éves életkor felett:       5 év időtartamra        4.800,-Ft.

                                 60 éves életkor felett                                          2.500.-Ft

 

3.A vizsga igazolás kiadásához közúti elsősegélynyújtó vizsgát kell tennie, kivéve annak, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, illetve 1984. január 1-je után szerzett vezetői engedélyt, ill. járművezetői igazolványt. Képző szervünk a B-A-Z. megyei Vöröskereszt helyi szervezetével közös szervezésben biztosítja tanulóink részére a megszerzéséhez szükséges feltételeket.

 

4.A tanfolyamra történő felvétel és az azt követő vizsgára bocsátás feltételeit a 24/2005 GKM rendelet tartalmazza, mely szerint:

Előírt életkorok:

 

Kategória

B125

A1

A

B

Kor (év)

B kat jog.

16

24

17

 

 

 

A tanfolyamra az előírt életkortól legfeljebb 6 hónappal hamarabb jelentkezhet, de elméleti vizsgát csak az előírt életkortól 3 hónappal korábban tehet. Gyakorlati vizsgáit a betöltött korhatár után kezdheti meg. B125 képzésre érvényes B kat. jogosítvány szükséges.

 

 

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott,
 • megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedés biztonsági, egészségi életkori és pályaalkalmassági feltételeknek,
 • jelentkezési lapon nyilatkozik, hogy a közúti járművezetői vizsgához előírtan alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik
 • A tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

 

 

 „A1”, „A",”B125” kategóriákban előírt kötelező felszerelés:

 • bukósisak,
 • szemüveg (bukósisak kialakításától függően),
 • erős anyagból készült, nem bőszárú hosszúnadrág és dzseki,
 • kesztyű, könyök, térd, gerincvédő protektor.
 • magas szárú zárt cipő, vagy csizma,
 • „T" betűjelzéssel ellátott, tanulónként eltérő színű, vagy számozott tanulómellény,
 • főoktatás és vizsga során a tanuló és az oktató közötti kapcsolatot rádió adó-vevő készülékkel kell biztosítani,

 

A  vizsga előtt nyilatkozatot kell kitölteni, amely tartalmazza, hogy:

 •  „A1”, „A", „B125” illetve „B” kategóriás vezetői tanfolyamon részt vett.
 • Az előírt elméleti és gyakorlati oktatásban részesült, a jármű vezetéséhez szükséges biztonsági előírásokat elsajátította.
 • A közúti közlekedés szabályait ismeri.
 • Járművezetésre képes állapotban van.
 • A vezetési képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt nem áll, szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
 • Aláírásával tudomásul veszi, hogy a vizsgán a saját felelősségére vesz részt.

 

Aki ugyanannak a járműkategóriának forgalmi vizsgáján öt alkalommal sikertelenül vizsgázott további vizsgát csak akkor tehet, ha pályaalkalmassági vizsgálaton megfelelt.

A Közlekedési alapismeretek vizsga 2 évig érvényes.

Személyi adataiban, vagy a járművezetési jogosultságában történő változást 8 napon belül köteles bejelenteni.

 

 

 

 

Az írásbeli vizsga helyett a Felügyelet engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki:

 

 • a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetve érti
 • az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.

 

Sikeres vizsgái után a Közlekedési Hatóság vizsgaigazolást állít ki, ha legalább alapfokú iskolai végzettségét hitelt érdemlő módon igazolta ennek lehetséges módjai:

-a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett

doktori címmel,

-az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti-, vagy közjegyző, vagy a

kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az

eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az

oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési

hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

-a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező –

magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági

bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem

régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony

igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább

alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Elméleti tantárgyak

Kötelezően előírt óraszámok
Kategória

Kresz

Járművezetés elmélete

Szerkezeti üzemeltetés

Összesen

[óra]

[óra]

[óra]

[óra]

A1

16

4

2

22

A

16

4

2

22

B125

1

1

1

3

B

20

6

2

28

Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc.

 

 

Kötelező gyakorlati óraszámok

Kategória

Alapoktatás

Főoktatás

Összesen+Vizsga

[óra]

[óra]

[óra]

A1

6

12

19 (240 Km)

A (Akorl-el, A2-el 2 éven belül)

4

8

13 (180 Km)

A(Akorl-el, A2-vel 2 éven túl)

2

6

  9 (120 Km)

A(A1-el 2 éven belűl)

6

10

17 (240 Km)

A(A1-el 2 éven túl)

4

6

11 (150 Km)

A

10

16

27 (390 Km)

B125

1

1

   3 (30 Km)

B

9

20

30 (580 Km)

 

Az gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc

 

6.Képzőszervünknél választható gépjármű típusok

                    

            A:        SUZUKI AV (UKW-536)

          A1:    YAMAHA SR 125 (UAW-097)

            B:          Suzuki Vitara, Seat, Ford

 

A tanuló által biztosított jármű esetén az alábbiaknak kell megfelelnie (csak motorkerékpár lehetséges):

 

 • a kategóriához előírt teljesítménynek megfeleljen,
 • műszakilag alkalmas legyen,
 • kötelező biztosítással rendelkezzen.

 

 

7.A tandíjak összege, kategóriánként [Ft]

Kategória

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Pótóra

A1

70 000

119 000

189 000

7.000

A

70.000

        189 000

        259 000

7 000

A (A1-el, A2-el)

0

50 000

50 000

7 000

B125

21 000

24 000

 45 000

7 000

B

70 000

      240 000

310 000

8 000

 

Az elméleti órákról való hiányzást konzultációs órában pótolni kell.

Az elméleti pótóra díja: 2000,- Ft/óra.

 

     

      Az elméleti órákról hiányzás az összes óraszám 10%-a lehet.

      Az elméleti tanfolyam elvégezhető e-learning, távoktatási rendszerben is.

Elsősegély nyújtási ismeretek vizsga alól mentesíthető az, akinek szakirányú iskolai végzettsége van.

 

8.A tanuló részére a képző szerv biztosítja az elméleti ill. gyakorlati képzéshez előírt feltételeket. A tanuló köteles az előírt elméleti és gyakorlati oktatásokon megjelenni, illetve távolmaradás esetén a hiányzást pótolni.

Az elméleti vizsgán a számonkérés számítógépes rendszer segítségével történik. Autósiskolánk konzultációs órák keretében lehetőséget nyújt a számítógépes gyakorláshoz.

 

9.Ha a tanuló más képző szervnél akarja folytatnia képzést, írásbeli kérelmet kell benyújtania. Az ehhez szükséges formanyomtatványt a képző szerv biztosítja, melyet három példányban kell kitölteni. A képző szerv igazolja, hogy a tanuló milyen képzést kapott, és a vizsgaeredményeket is. Az iskolavezető által aláírt képzési igazolást 3 munkanapon belül köteles kiállítani és a tanuló részére átadni két példányát, melyet a  fogadó képző szervhez kell benyújtani, aki a további ügyintézést elvégzi. Az áthelyezési kérelem benyújtása előtt a tanuló köteles képző szerv felé fennálló tandíj tartozását rendezni.

 

10.A tanuló jogai

 • teljes körű, korrekt szolgáltatást kapjon,
 • törvényes képviselője útján a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon,
 • a tanulmányi szerződést felbontsa,
 • a szerződésben meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tanórákban hiánytalanul megkapja,
 • szakoktatót és járművet válasszon, illetve oktatót cseréljen,
 • a jogszabályi kereteken belül a képzési szolgáltatást szüneteltesse,
 • az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja,
 • a befizetett díjról nyugtát, számlát kapjon.

Kötelezettségei:

 • a tanulmányi szerződés egy példányát a képző szervnek leadja,
 • a jelentkezési és vizsgalap hibátlan, pontos kitöltése és mellékleteivel együtt történő leadása,
 • a szolgáltatási díjat- az írásos tájékoztatóban meghatározott módon - előre megfizesse,
 • a tanulmányi szerződésben meghatározott óraszámot meghallgassa, illetve levezesse,
 • hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja,
 • az oktatás rendjét ne zavarja, illetve megfelelő ruházatban jelenjen meg,
 • nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól a gyakorlati oktatás során,

 

A képző szerv jogai, kötelezettségei:

Joga, hogy:

 • a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kössön,
 • a tanulmányi szerződést indokkal felmondja,
 • a tanulmányi szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg,
 • a szolgáltatási díjat módosítsa,
 • a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, illetve indokolt esetben módosítsa,
 • a Közlekedési Hatósággal a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon.
 • Tanuló más képzőszervhez történő távozása esetén ügyviteli és adminisztrációs költséget felszámoljon, ennek díja: 10.000.-Ft.

Kötelezettsége, hogy:

 • a teljes képzési szolgáltatás folyamatos feltételeit biztosítsa,
 • a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeit teljes körűen, gondosan intézze,
 • a tanuló személyes adatait bizalmasan kezelje,
 • a tanuló panaszát kivizsgálja,
 • a szolgáltatás díjáról nyugtát, számlát adjon,
 • a tanulmányi szerződés felbontásakor visszajáró szolgáltatási díjat visszafizesse,
 • az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérje, ellenőrizze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Elméleti és gyakorlati vizsgadíjak kategóriánként

Kategória

Kresz

Szü

Mv

Bü.

Jk

R

F

Össz.

[Ft]

[Ft]

[Ft]

[Ft]

[Ft]

[Ft]

[Ft]

[Ft]

A1

4600

-

-

-

4700

-

11000

20300

A

4600

-

-

-

4700

-

11000

20300

A (A1-el, A2-el)

-

-

-

-

4700

-

11000

15700

B125

4600

-

-

-

-

-

11000

15600

B

4600

-

-

-

-

-

11000

15600

 

 

 

A vizsgadíjakat a BAZ Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Miskolci pénztárába kell befizetni.

 

 

 

 

Tiszaújváros, 2022.08.01.                                  

 

 

 

                                                                                           Sütő Sándor

                                                                                           iskolavezető